Press releases 2018

EN | SV

2018-06-08
TargetEveryOne AB (publ) - Information om stabilisering

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Read more
2018-06-07
Emissionen registrerad och påbörjande av handel med aktier på Merkur Market

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Read more
2018-05-31
DELÅRSRAPPORT januari - mars 2018

Första kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (29,1) Mkr · Resultat före avskrivningar -4,2 (2,0) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -6,4 (-2,9) Mkr · Resultat före skatt uppgick till -10,4 (-5,9) Mkr. · Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,32 (-0,16) kr Händelser efter periodens utgång · Efter periodens utgång har en nyemission genomförts…

Read more
2018-05-29
Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i TargetEveryone AB (publ), org nr 556526-6748, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm. DELTAGANDE Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2018, dels anmäla sig samt antal biträden som…

Read more
2018-05-28
TargetEveryOne AB (publ) - Erbjudandet blev övertecknat till totalt närmare 58 miljoner NOK

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Read more
2018-05-25
Grunderbjudandet för emissionen fulltecknad, sista dagen för ansökan

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Read more
2018-05-23
Förtydligande: TargetEveryone AB - Förlängning av ansökningsperioden

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Read more
2018-05-23
Förlängning av ansökningsperioden

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Read more
2018-05-03
TargetEveryone AB - Offentliggörande av prospekt

Prospektet för Erbjudandet ("Prospektet") har idag godkänts av Finansinspektionen. Därefter passporterades prospektet för användning i Norge. Prospektet publiceras idag och är, med förbehåll för regleringsbegränsningar i vissa jurisdiktioner, tillgängligt på www.targeteveryone.com och www.sb1markets.no. Kopior av Prospektet kan också erhållas utan kostnad från och med samma datum genom att kontakta Bolaget eller Sole Bookrunner (såsom definieras nedan). EJ FÖR…

Read more
2018-05-03
TargetEveryone AB - Tillkännagivande om villkor för erbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Read more
2018-04-25
TargetEveryone tar stadigt nya marknadsandelar på växande marknad

Marknaden för SMS fortsätter sin starka tillväxt i Norge även under första kvartalet 2017. Statistik för mars visar att TargetEveryones norska verksamhet skickade 46 % fler SMS under första kvartalet jämfört med samma period förrgående år. Samtidigt stärktes den totala marknaden i Norge med 16%. Hittills under 2017 har TargetEveryone i Norge skickat 63 miljoner…

Read more
2018-04-12
TargetEveryone gör inbrytning på den amerikanska marknaden

TargetEveryones licenstagare i USA, TargetEveryone Inc, har tecknat ett distributionsavtal med Vendasta. Avtalet ger en icke-exklusiv rätt att sälja och marknadsföra TargetEveryone-tjänsten i USA och Canada via en marknadsplats för digitala produkter på www.vendasta.com. Vendasta erbjuder reklam- och mediabyråer digitala verktyg som ökar marginalerna och samtidigt förbättrar kundnyttan. Bolaget har över 1 200 reklam- och mediabyråer som…

Read more
2018-04-11
TargetEveryone släpper preliminära försäljningssiffror för första kvartalet 2018 samt skjuter på datum för Q1-rapport

- i anledning av parallellnotering på Oslo Merkur Market

Read more
2018-04-03
TargetEveryone avtalar om förlängning av konvertibellån

Bolaget har kommit överens med en majoritet av innehavarna av de konvertibellån som ursprungligen förföll den 30 mars 2018 om en förlängning. Förlängningen avser motsvarande 96 % av nominellt 40,2 miljoner kronor i konvertibellån och kommer betalas ut senare i vår, dock senast den 25 maj 2018. Såsom kompensation erhåller de som förlänger lånet en…

Read more
2018-03-29
TargetEveryone publicerar årsredovisning 2017 med information om avvikelse mellan bokslutskommuniké och årsredovisning

Den 13 februari kommunicerade Bolaget via ett pressmeddelande bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen för år 2017 kommer att avvika från den tidigare lämnade bokslutskommunikén och skiljer sig på så sätt att i moderbolaget har en nedskrivning av aktier i dotterbolag genomförts med 13 miljoner SEK. Skälet till det är att dotterbolaget har en produkt som…

Read more
2018-03-27
Kommuniké från extra bolagsstämman i TargetEveryone

TargetEveryone AB (publ) höll under måndagen den 26 mars 2018 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Bolagsordningsändringar  Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor och gränserna för Bolagets antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst…

Read more
2018-03-21
TargetEveryone tillträder aktier i Digimatch AS

I enlighet med tidigare pressmeddelande av den 13 november 2017 har TargetEveryone nu tillträtt aktierna i Digimatch AS. Tillträdet har dragit ut på tiden då en förutsättning för köpet varit vissa kompletteringar i bolagets programvara, vilka nu genomförts. Tillträdet avser 30 000 aktier vilket motsvarar 100 procent av det totala ägandet och rösterna. Digimatch AS…

Read more
2018-02-23
Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), org. nr. 556526-6748 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 mars 2018 klockan 10 i Bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 mars 2018, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 20 mars 2018, per…

Read more
2018-02-13
TargetEveryOne avser att genomföra spridningsemission inför en planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market

Styrelsen i TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Bolaget") har för avsikt att genomföra en spridningsemission till den norska allmänheten och institutionella investerare inför planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market. I anledning av detta kommer Bolaget inom kort att kalla till en extra bolagsstämma där det föreslås att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om nyemission…

Read more
2018-02-13
Bokslutskommuniké januari - december 2017

Fjärde kvartalet^1 · Nettoomsättningen uppgick till 7,8 (32,0) Mkr · Resultat före avskrivningar -2,6 (0,9) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-4,2) Mkr · Resultat före skatt uppgick till -9,0 (-6,3) Mkr · Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,31 (-0,15) kr · Förvärv av 30 % av Cloud Explorers AS och SLA om…

Read more
2018-06-08
TargetEveryOne AB (publ) - Information om stabilisering

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Read more
2018-06-07
Emissionen registrerad och påbörjande av handel med aktier på Merkur Market

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Read more
2018-05-31
DELÅRSRAPPORT januari - mars 2018

Första kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (29,1) Mkr · Resultat före avskrivningar -4,2 (2,0) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -6,4 (-2,9) Mkr · Resultat före skatt uppgick till -10,4 (-5,9) Mkr. · Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,32 (-0,16) kr Händelser efter periodens utgång · Efter periodens utgång har en nyemission genomförts…

Read more
2018-05-29
Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i TargetEveryone AB (publ), org nr 556526-6748, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm. DELTAGANDE Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2018, dels anmäla sig samt antal biträden som…

Read more
2018-05-28
TargetEveryOne AB (publ) - Erbjudandet blev övertecknat till totalt närmare 58 miljoner NOK

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Read more
2018-05-25
Grunderbjudandet för emissionen fulltecknad, sista dagen för ansökan

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Read more
2018-05-23
Förtydligande: TargetEveryone AB - Förlängning av ansökningsperioden

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Read more
2018-05-23
Förlängning av ansökningsperioden

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Read more
2018-05-03
TargetEveryone AB - Offentliggörande av prospekt

Prospektet för Erbjudandet ("Prospektet") har idag godkänts av Finansinspektionen. Därefter passporterades prospektet för användning i Norge. Prospektet publiceras idag och är, med förbehåll för regleringsbegränsningar i vissa jurisdiktioner, tillgängligt på www.targeteveryone.com och www.sb1markets.no. Kopior av Prospektet kan också erhållas utan kostnad från och med samma datum genom att kontakta Bolaget eller Sole Bookrunner (såsom definieras nedan). EJ FÖR…

Read more
2018-05-03
TargetEveryone AB - Tillkännagivande om villkor för erbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Read more
2018-04-25
TargetEveryone tar stadigt nya marknadsandelar på växande marknad

Marknaden för SMS fortsätter sin starka tillväxt i Norge även under första kvartalet 2017. Statistik för mars visar att TargetEveryones norska verksamhet skickade 46 % fler SMS under första kvartalet jämfört med samma period förrgående år. Samtidigt stärktes den totala marknaden i Norge med 16%. Hittills under 2017 har TargetEveryone i Norge skickat 63 miljoner…

Read more
2018-04-12
TargetEveryone gör inbrytning på den amerikanska marknaden

TargetEveryones licenstagare i USA, TargetEveryone Inc, har tecknat ett distributionsavtal med Vendasta. Avtalet ger en icke-exklusiv rätt att sälja och marknadsföra TargetEveryone-tjänsten i USA och Canada via en marknadsplats för digitala produkter på www.vendasta.com. Vendasta erbjuder reklam- och mediabyråer digitala verktyg som ökar marginalerna och samtidigt förbättrar kundnyttan. Bolaget har över 1 200 reklam- och mediabyråer som…

Read more
2018-04-11
TargetEveryone släpper preliminära försäljningssiffror för första kvartalet 2018 samt skjuter på datum för Q1-rapport

- i anledning av parallellnotering på Oslo Merkur Market

Read more
2018-04-03
TargetEveryone avtalar om förlängning av konvertibellån

Bolaget har kommit överens med en majoritet av innehavarna av de konvertibellån som ursprungligen förföll den 30 mars 2018 om en förlängning. Förlängningen avser motsvarande 96 % av nominellt 40,2 miljoner kronor i konvertibellån och kommer betalas ut senare i vår, dock senast den 25 maj 2018. Såsom kompensation erhåller de som förlänger lånet en…

Read more
2018-03-29
TargetEveryone publicerar årsredovisning 2017 med information om avvikelse mellan bokslutskommuniké och årsredovisning

Den 13 februari kommunicerade Bolaget via ett pressmeddelande bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen för år 2017 kommer att avvika från den tidigare lämnade bokslutskommunikén och skiljer sig på så sätt att i moderbolaget har en nedskrivning av aktier i dotterbolag genomförts med 13 miljoner SEK. Skälet till det är att dotterbolaget har en produkt som…

Read more
2018-03-27
Kommuniké från extra bolagsstämman i TargetEveryone

TargetEveryone AB (publ) höll under måndagen den 26 mars 2018 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Bolagsordningsändringar  Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor och gränserna för Bolagets antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst…

Read more
2018-03-21
TargetEveryone tillträder aktier i Digimatch AS

I enlighet med tidigare pressmeddelande av den 13 november 2017 har TargetEveryone nu tillträtt aktierna i Digimatch AS. Tillträdet har dragit ut på tiden då en förutsättning för köpet varit vissa kompletteringar i bolagets programvara, vilka nu genomförts. Tillträdet avser 30 000 aktier vilket motsvarar 100 procent av det totala ägandet och rösterna. Digimatch AS…

Read more
2018-02-23
Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), org. nr. 556526-6748 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 mars 2018 klockan 10 i Bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 mars 2018, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 20 mars 2018, per…

Read more
2018-02-13
TargetEveryOne avser att genomföra spridningsemission inför en planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market

Styrelsen i TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Bolaget") har för avsikt att genomföra en spridningsemission till den norska allmänheten och institutionella investerare inför planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market. I anledning av detta kommer Bolaget inom kort att kalla till en extra bolagsstämma där det föreslås att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om nyemission…

Read more
2018-02-13
Bokslutskommuniké januari - december 2017

Fjärde kvartalet^1 · Nettoomsättningen uppgick till 7,8 (32,0) Mkr · Resultat före avskrivningar -2,6 (0,9) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-4,2) Mkr · Resultat före skatt uppgick till -9,0 (-6,3) Mkr · Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,31 (-0,15) kr · Förvärv av 30 % av Cloud Explorers AS och SLA om…

Read more